fbpx

เดือน: กุมภาพันธ์ 2018

การตลาดออนไลน์ Add line : @indigital

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

มีหลายวิธีในการค้นหาข้อมูล Facebook ของคุณ เข้าสู่ระบบบ…
Read more

การลบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้อย่างถาวร

 ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ใช้ Facebook อีก คุณสามารถส่ง…
Read more

วิธียกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณสามารถยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ชั่วคราวและ…
Read more