WhatsApp ประกาศข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัว

WhatsApp ประกาศข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นส่วนตัว

WhatsApp กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะอนุญาตให้ผู้…
Read more