Google ให้ส่งคำร้องนำข้อมูลของคุณออกจากระบบได้

Google ให้ส่งคำร้องนำข้อมูลของคุณออกจากระบบได้

Google ได้ยอมรับคำขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนออกจากผล…
Read more